حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

تماس با ما

پست الکترونیک

info@filteralborz.ir

شماره تماس

02833224096 داخلی 218 و 212
09103174880

آدرس

آدرس کارخانه : قزوین کیلومتر ۵ جاده قزوین رشت | آدرس دفتر مرکزی و واحد فروش : تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر شرقی خیابان شاهد کوچه وحدت ۴ پلاک ۱۸
فیلتر البرز

    شـــرکت تولیـــدی فیلتـــر البـــرز (ایـــران مـــان ســـابق)  در ســـال 1351  با 620  نفـــر نیـــروی انســـانی در زمینـــی بـــه مســـاحت   40 هزارمتـــر مربـــع بـــا دانـــش و تکنولـــوژ  روز آ لمان تحـــت لیســـانس شرکت  MANN FILTER در اســـتان قزویـــن فعالیـــت خـــود را در زمینـــه تولیـــد فیلتـــر هـــای روغـــن، هـــوا و ســـوخت انـــواع خودروهـــای ســـبک و ســـنگین آغـــاز نمـــود کـــه بـــا اســـتفاده از پیشـــرفته تریـــن ماشـــین آلات روز دنیـــا بـــا دارا بـــودن مهندســـین مجـــرب در زمینـــه طراحـــی و تولیـــد فیلتـــر توانســـته یکـــی از شـــرکتهای تولیـــدی مطـــرح و پیشـــرو در صنعـــت فیلتـــر ایـــران و خاورمیانـــه باشـــد.